Ontstaansgeschiedenis

In 1996 verscheen van de hand van de tripartite Commissie Schuldenproblematiek Nederlandse Antillen en Aruba het rapport “Schuld of toekomst”, ookwel: rapport Van Lennep, genoemd naar de voorzitter van de Commissie. Geconstateerd werd dat de zorgwekkende sociale en sociaal-economische situatie van de Nederlandse Antillen in de eerste helft van de negentiger jaren snel om acties vroegen.
Het rapport Van Lennep vormde de aanleiding voor de totstandkoming van een financieringsovereenkomst tussen Nederland en de Nederlandse Antillen om te komen tot een sociaal noodprogramma. 

Om deze reden stelde de regering van de Nederlandse Antillen in januari 1996 de Komishon Akshon Sosial (Commissie Sociaal Noodprogramma) in. De bevindingen en aanbevelingen van de Commissie werden vastgelegd in het rapport Aan de Slag.

Het voorgestelde sociaal-economische actieprogramma bevatte twee componenten:

  1. een noodprogramma en
  2. een struktureel programma.

Het noodprogramma had betrekking op maatregelen die op korte termijn sociale achterstanden, met name in probleemwijken, moesten verminderen, maar was eveneens gericht op de vernieuwing van onderwijsmateriaal en leermiddelen. Terwijl het strukturele programma moest leiden tot diversificatie en groei van de economie.

De stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid , beter bekend als Reda Sosial, is op 31 mei 1996 opgericht als instrument om de in het rapport Aan de Slag genoemde activiteiten uit te voeren. Bij de oprichting waren betrokken: R. Aartsma, L. Capriles, E. Cova, L. Emmerij, E. van der Hoeven en E. Tromp.

Om de armoedeproblematiek (zowel materieel als geestelijk) onder de aandacht te brengen met de bedoeling dat deze zaak daadwerkelijk aangepakt zou worden, heeft Reda Sosial in 1998 een armoedeonderzoek uitgevoerd op Curaçao, hetgeen in 1999 resulteerde in de publicatie Pobresa, ban atak’é (letterlijk: we gaan de armoede aanpakken!). In deze publicatie wordt het belang benadrukt van participatie van de doelgroep zelf voor de effectiviteit van armoedebestrijdingsprogramma’s, die op wijkniveau worden uitgevoerd.

Sindsdien heeft Reda Sosial de nadruk steeds meer verschoven naar armoedebestrijding op de Nederlandse Antillen, waarin een integrale wijkaanpak centraal staat.