Integrale wijkaanpak

Sinds de publicatie van Pobresa, ban atak’é (1999) heeft Reda Sosial zich toegelegd op de uitvoering van twaalf armoedebestrijdingsprogramma’s  in zes van de twaalf achterstandswijken op Curaçao, te weten: Soto, Kanga/Dein, Berg Altena e.o., Seru Grandi/Fuik, Rooi Santu, Otrobanda. Het betreft hier programma’s gericht op woningverbetering, alfabetisering, budgettering, opvoedingsactiviteiten etc.

In overleg met het Bestuurscollege van Curaçao is in 2001 de wijk St. Jago uitgekozen als pilotwijk voor het programma integrale wijkaanpak.

Een veranderd straatbeeld in St. Jago, Curaçao

In Atakando Pobresa (2003) bepleit Reda Sosial nog eens nadrukkelijk het belang van een integrale wijkaanpak. Amoedebestrijding is voor Reda Sosial geen kwestie van alléén infrastructurele werken. Analoog aan het infrastructureel traject dient er een sociaal traject te worden ingezet, met aandacht voor de ontwikkeling van de MENS. Centraal hierbij zijn de vier uitgangspunten die gehanteerd worden bij de integrale wijkaanpak, te weten de leefbare, werkende, gezonde en lerende wijk

Het begrip “leefbare wijk” is veelomvattend. Het verwijst zowel naar de kwaliteit van de leefomgeving als de kwaliteit van leven van het individu. Tussen beiden is duidelijk sprake van een wisselwerking. Wanneer de omgeving een negatieve invloed heeft op de geestelijke en fysieke gesteldheid van de bewoners, heeft dit weer gevolgen voor de arbeidsproductiviteit, de schoolprestaties van kinderen, veiligheid in de wijk en het sociale gedrag. Investeren in de fysieke omgeving vormt daarom een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de sociaal-economische situatie in een wijk.

Echter, investeren in de leefbare en werkende wijk is niet voldoende waarborg voor een algehele verbetering van de situatie in achterstandswijken. Daarom is het eveneens belangrijk om aandacht te besteden aan de lerende en gezonde wijk bijvoorbeeld in de vorm van programma’s voor ouderen (bewegingstherapie), voorlichting aan risico-groepen zoals b.v. tienermoeders, budgettering, opvoedingsondersteuning, psychotherapie voor kinderen uit sociaal zwakkere milieus en naschoolse opvang in achterstandswijken.

Armoedebestrijding vraagt om een continue proces, waarbij de beschikking over voldoende middelen gegarandeerd moet zijn. Vanwege de beperkte fondsen heeft Reda Sosial in de periode van 2001 tot halverwege 2004 slechts zo’n Naf 4 miljoen kunnen besteden aan de armoedebestrijding. In het kader van het  Urgentieprogramma Armoedebestrijding Nederlandse Antillen (juli 2004- januari 2006) hebben zowel de regering van de Nederlandse Antillen als van Nederland een bedrag van ANG 5 miljoen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het programma “Integrale Wijkaanpak” door Reda Sosial. 

Stand van zaken uitvoering urgentieprogramma

Woningverbetering in beeld