Publicaties

Aan de Slag; van sociale nood naar economisch perspectief. Een sociaal actieprogramma

Auteur: Komishon Akshon Sosial
Plaats: Curaçao
Jaar: 1996
Rapport ten behoeve van de regering van de Nederlandse Antillen.
Dit rapport in de vorm van een aktieprogramma ligt ten grondslag aan de oprichting van Reda Sosial. Hierin worden enige aanbevelingen genoemd om de kwaliteit van leven in met name achterstandswijken op Curaçao op korte termijn te verbeteren alsmede aanbevelingen genoemd die op lange termijn tot strukturele verbeteringen moeten leiden onder andere op het gebied van werkgelegenheid.

Download rapport


Match-mis-match; om-, her- en bijscholing in de Nederlandse Antillen.

Auteur: Verton Advies
Plaats: Curaçao
Jaar: 1998 (gereviseerde versie)
In dit onderzoeksrapport wordt bekeken wat de behoefte is in de Nederlandse Antillen aan om-, her- en bijscholing en wat moet worden ondernomen om aan die behoefte tegemoet te komen. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe moet worden omgegaan met de bestaande institutionele omgeving, met de samenhang met andere beleidsterreinen en met de veranderingen in de sociaal-culturele omgeving? Ook komt hierin naar voren op welke manier mensen met geen of onvoldoende opleiding, met geen of weinig werkervaring aangespoord kunnen worden om op gedisciplineerde wijze deel te nemen aan om-, her-, en bijscholing?

Het resultaat van dit onderzoek verschaft uitgangspunten voor de wijze van aanpak die bij het opzetten van projecten van om-, her- en bijscholing het beste kan worden gehanteerd.

Download rapport


Pobresa, ban atak’é; een sociaal-economische diagnose van de armoede op Curaçao

Auteur: Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Plaats: Curaçao
Jaar: 1999
Het rapport geeft de resultaten weer van een armoede-onderzoek dat op Curaçao heeft plaatsgevonden. Het onderzoek geeft inzicht in de situatie, waarin de meest marginale groepen op Curaçao leven: hun behoeften, hun aspiraties en hun visies ten aanzien van gewenste oplossingen. De case-studie is verricht in vier achterstandswijken op Curaçao, te weten: Soto, Kanga/Dein, Seru Grandi en Berg Altena.

Download rapport


Atakando Pobresa; armoedebestrijding door integrale wijkaanpak

Auteur: St. Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Plaats: Curaçao
Jaar: 2003
Dit rapport is een vervolg op de publicatie Pobresa, ban atak’é. Naast een beschrijving van de Antilliaans armoedegerelateerde problemen zoals migratie, stagnerende arbeidsmarkt, drugsproblematiek, vergrijzing en precaire situatie gezondheidszorg, worden vele aanbevelingen gegeven op het gebied van integrale wijkaanpak (fysieke infrastruktuur en facilitaire wijkvoorzieningen en het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt door inkomensbevorderende programma’s).

Download samenvatting
Download rapport


Social Development and Poverty Related Issues in St. Maarten, St. Eustatius, Saba and Bonaire

Auteur: St. Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Plaats: Curaçao
Jaar: 2004
In dit rapport wordt een sociaal-economische beschrijving gegeven van de situatie op vier eilanden van de Nederlandse Antillen, in het bijzonder: demografische ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en gezondheidsgerelateerde zaken. Verder worden hierin de eilandelijke ontwikkelingsplannen aangehaald alsmede de investeringen die Reda Sosial in de sociale en economische ontwikkeling heeft gedaan op de eilanden van de Nederlandse Antillen. Het eindigt met een globale beschrijving van de integrale wijkaanpak.

Download samenvatting
bestel rapport à ANG. 25,- (excl. verzendkosten)


Trabou tin; een drie-sporen aanpak (juli 2004-december 2005)

Auteur: St. Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Plaats: Curaçao
Jaar: 2004
Dit rapport omvat de accute realisatie van een aantal programma’s gericht op het binnen een periode van anderhalf jaar (juli 2004 tot en met december 2005) uitvoeren van de door Reda Sosial voorgestane armoedebestrijding, het scheppen van werkgelegenheid en de aanpak van een aantal zorggebieden die prioriteit genieten in de sociale ontwikkeling van de Nederlandse Antillen.

Download rapport


Projectplan Maatschappelijk Herstel

Auteur: Ad Interim Management and Organisation Consultants B.V.
Plaats: Curaçao
Jaar: 2005

In dit advies wordt een plan van aanpak beschreven voor de begeleiding van ex-drugsverslaafden op een achttal leefbaarheidsgebieden, te weten: huisvesting, arbeid, gezondheid, justitie en veiligheid, tijdsbesteding, sociale omgeving, inkomen en scholing.

Download rapport


Tussenrapportage stand van zaken uitvoering urgentieprogramma 2004/2006

Auteur: Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Plaats: Curaçao
Jaar: maart 2006
In deze tussenrapportage wordt een stand van zaken gegeven van de uitvoering van het urgentieprogramma van de regering van de Nederlandse Antillen.

Download rapport