Missie & Doelstellingen

Reda Sosial zet zich in voor de bestrijding van armoede op Curaçao door het financieren van projecten, die op de een of andere wijze verlichting brengen in de leefsituatie van de minderbedeelden, hun zelfredzaamheid bevorderen en gericht zijn op sociale en economische ontwikkeling.

Doelstellingen

Bij de oprichting van Reda Sosial bestond het actieprogramma uit twee componenten (tweesporenbeleid), te weten: 

  1. een sociale ontwikkeling en
  2. een economische ontwikkeling.

Het eerste spoor, het zogeheten noodprogramma, moest duidelijk gericht zijn op het op korte termijn realiseren van een inhaalslag met als doel het zoveel mogelijk wegwerken van achterstanden die op velerlei terreinen waren ontstaan in de loop der jaren. Deze inhaalslag was voornamelijk gericht op het op korte termijn realiseren van m.n. infrastructurele projecten, zoals wegen- en woningverbetering, het opknappen van schoolgebouwen, buurtcentra en sportfaciliteiten, de vernieuwing van leermiddelen en lesmateriaal ten behoeve van het primair onderwijs. Tevens zou de uitvoering van deze projecten zorgen voor een impuls voor tijdelijke werkgelegenheid. Veel nadruk moest worden gelegd op tastbare en op korte termijn zichtbare acties die gericht zijn op het structureel verbeteren van de kwaliteit van het leven in de wijken. 

In samenhang met opvoedingsondersteunende- en om-, her- en bijscholingsprogramma’s zou het noodprogramma de basis leggen voor het tweede spoor, te weten het structurele programma. In het structurele programma werd de nadruk gelegd op het stimuleren van de economische groei en het scheppen van banen, teneinde de weerbaarheid van de economie te vergroten en aldus de zelfredzaamheid van de bevolking te doen toenemen.

Na het armoedeonderzoek dat in 1998 werd uitgevoerd en gepubliceerd werd in 1999 (Pobresa ban atak’é), heeft Reda Sosial haar activiteiten gerichter verplaatst naar armoedebestrijding, waarbij een integrale wijkaanpak een centrale plaats inneemt. De nadruk ligt sindsdien op de vier uitgangspunten van de integrale wijkaanpak, te weten:

  1. de leefbare wijk
  2. de werkende wijk
  3. de lerende wijk en
  4. de gezonde wijk.